Skip to content

OBCHODNÍ PODMÍNKY GOFLEX, z.s.

 

 

VŠEOBECNE OBCHODNÍ PODMÍNKY

ve smyslu § 1751 odst. 1 občanského zákoníku

§ 1 Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Šb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) následujícím subjektem: Goflex, z.s. (dále jen spolek) , sídlo Boženy Němcové 12, Šumperk, 78701   IČO: 03657876,  zapsané v obchodním rejstříku po spisovou značkou : L 13958/KSOS Krajský soud v Ostravě
   
 2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva povinnosti spolku a fyzické osoby, která uzavírá smlouvu se spolkem (dále jen „člen“), a to prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na http://goflex.cz (dále jen „webové stránky spolku“).
 3. Tyto obchodní podmínky se obdobně uplatní i na případy, kdy spolek, z.s. pořádá akci výhradně jen pro své členy. Před zněním těchto obchodních podmínek však mají přednost stanovy, vnitřní předpisy a rozhodnutí orgánů spolku..
 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi spolkem a zájemcem o členství. Odchylná ustanovení v takové smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.
 5. Tyto obchodní podmínky a smlouva samá jsou uzavírány v českém jazyce a rozhodné právo pro smluvní závazek a práva a povinnosti z něj vyplývající je právo České republiky, v případě přeshraničního prvku jsou příslušný spory ze smlouvy vyplývající projednat a rozhodnout soudy České republiky.
 6. 6. Poskytovatel není ve smyslu § 420 občanského zákoníku podnikatelem, neboť je právní formou spolkem, který nemůže jako hlavní činnost vyvíjet činnost podnikatelskou. Z uvedeného důvodu ve smlouvách se spolkem neuplatní ochrana spotřebitele podle občanského zákoníku a jiných právních předpisů.

§ 2 Informace o poskytovaných službách

 1. Poskytovanou službou je členství v Goflex, z.s. V nabídce jsou následující druhy členství: a)  základní členství b) měsíční V.I.P členství c) dvouměsíční V.I.P členství d) tříměsíční V.I.P členství .
 2. Spolek na stránkách spolku uvádí nabídku pravidelných sportovních aktivit a jiných akcí, kterých se po zaplacení členského příspěvku dle ceníku mohou členové účastnit.
 3. Veškerá prezentace služeb umístěná na stránkách spolku je informativního charakteru a spolek není povinen smlouvu ohledně těchto služeb uzavřít

§ 3 Uživatelský účet

 1. Na základě registrace zájemce o členství provedené na webové stránce spolku https://goflex.cz/registrace může člen přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může člen provádět rezervace sportovních aktivit po zaplacení příslušného členského poplatku.
 2. Při registraci členství na webové stránce je zájemce povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je člen při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené členem v uživatelském účtu jsou spolkem považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Člen je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 4. Člen není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Spolek může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy člen poruší své povinnosti vyplývající ze stanov spolku či povinností člena uvedených na webu spolku (včetně obchodních podmínek).
 6. Člen bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení spolku, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

§ 4 Cena členství a oddílových příspěvků a platební podmínky

 1. Členství v klubu počíná registrací na https://goflex.cz/registrace. Členství v klubu je automaticky prodlouženo  dnem počátku nového kalendářního roku. 
 2. Spolek nenese náklady zájemce o členství spojené s využíváním informačních technologií spojených s registrací do spolku a platbou členského příspěvku, taktéž nenese náklady na dopravu zájemce o členství k návštěvě nabízených sportovních aktivit.
 3. Cenu členského příspěvku může zájemce o členství uhradit spolku přes webové  stránky https://goflex.cz platební  bránou STRIPE.

§ 5 Odstoupení od členství a reklamace

 1. Člen může zažádat výkonný výbor o ukončení (odstoupení od) členství ve spolku před ukončením doby členství, nicméně si nemůže nárokovat vrácení části ani celého členského příspěvku ani oddílového příspěvku.
 2. Reklamace je podávána primárně na Valné hromadě spolku nebo pomocí zpětné vazby členům výkonného výboru spolku kdykoliv po dobu trvání členství, a to osobně v sídle spolku či na email info@goflex.cz.
 

§ 6. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících s činností klubu na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním informačních sdělení spolupracujících subjektů klubu na elektronickou adresu kupujícího.
 2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

§ 7 Závěrečná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 30. října 2021
 2. Spolek je oprávněn tyto všeobecné obchodní podmínky kdykoliv změnit, přičemž nové znění bude účinné ode dne zveřejnění těchto podmínek na webových stránkách spolku. Pro veškeré účastníky jsou závazné všeobecné obchodní podmínky účinné v den vzniku členství ve spolku. Pokud dojde ke změně těchto všeobecných obchodních podmínek po vzniku členství ve spolku, bude o takovéto změně účastník informován písemně a na webových stránkách spolku. Pokud nebude člen se změnami souhlasit, může odstoupit od členství písemnou výpovědí, kterou doručí
  neprodleně na adresu spolku, v opačném případě účastník se změnami souhlasí.
 3.  Pokud by se stala některá ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek neplatná nebo neúčinná, pak platnost ostatních ustanovení zůstává nedotčena a není tím dotčena platnost a účinnost těchto všeobecných obchodních podmínek jako celku. Neplatná nebo neúčinná ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek strany nahradí takovými platnými nebo účinnými ustanoveními, které co nejvíce odpovídají smyslu a účelu neplatných nebo neúčinných ustanovení.
 4. Informace o zpracování osobních údajů jsou samostatným dokumentem, který je k dispozici na webových stránkách spolku.

V Šumperku, 30. 10. 2021                                       Ing. Barbora Homolová, předseda spolku                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§